Beeldbeleid © GymPOWER®

Beeldbeleid © GymPOWER®
Foto © Martine Hooijenga-Le Duc

Voor de publicaties op en in de (online) media van stichting GymPOWER, zijnde persbureau en sportnieuwsmedium, worden tijdens verslaggeving op locatie (video- en foto)beelden met nieuwswaarde gemaakt, waarop rechten en verplichtingen rusten en waarover afspraken zijn gemaakt met betrokken makers en rechthebbenden (accrediterende organisatie en/of geportretteerden). Deze beelden worden gemaakt door verslaggevers onder persaccreditatie van stichting  GymPOWER en/of samenwerkende beeldmakers en correspondenten die daartoe gerechtigd zijn door een eigen accreditatie of andere toestemming verkregen van de rechthebbenden (accrediterende organisatie en/of geportretteerden). Het doel van stichting GymPOWER is hierbij het te publiceren sportnieuws en de journalistieke achtergrondverhalen te kunnen illustreren met deze beelden. Het maken, opslaan en publiceren van deze op locatie gemaakte beelden in het kader hiervan brengen kosten met zich mee, voor stichting GymPOWER. Evenals het handhaven van haar licenties en die van haar verslaggevers om aanspraak te kunnen blijven maken op de status van sportnieuwsmedium en persbureau. Bij het al dan niet geoorloofd overnemen van de foto- en videobeelden door derden, andere nieuwsmedia dan wel door rechthebbenden en de accrediterende organisatie dienen de kosten vergoed te worden. Het hier omschreven beeldbeleid van stichting GymPOWER geldt als onderdeel van onze algemene voorwaarden die gelden voor alle journalistieke activiteiten die namens en onder de vlag van stichting GymPOWER worden gedaan.

Stichting GymPOWER heeft voor zichzelf als persbureau en sportnieuwsmedium conform de wettelijke regels, inclusief de Europese privacywet AVG voor pers, de copyright op en het publicatierecht van deze beelden geregeld en afgedekt. Voor gebruik, downloaden en nabestellen van deze beelden door derden, inclusief wie er op geportretteerd is, gelden de wettelijke regels en de daarop gebaseerde algemene voorwaarden van stichting GymPOWER. Zonder voorafgaande toestemming van stichting GymPOWER is het niet toegestaan deze beelden over te nemen en te gebruiken voor welk doel ook. Stichting GymPOWER wijst elke aansprakelijkheid af voor misbruik of oneigenlijk gebruik van deze beelden. Bedoelde beelden zijn bestemd voor nieuwsgaring en verslaggeving door stichting GymPOWER en zijn in geen geval bestemd voor commercieel gebruik. Commercieel gebruik is gebruik van foto’s voor merchandising, bijvoorbeeld op t-shirts, kalenders, tassen, sponsored magazines, enz.

Hiervan kan alleen afgeweken worden als voorafgaand schriftelijke toestemming is verkregen door en van stichting GymPOWER, na overleg met de betrokken beeldmaker(s) en eventuele andere rechthebbenden. De accrediterende organisatie en de op de gepubliceerde beelden geportretteerde personen kunnen een verzoek doen voor deze beelden via het contactformulier op deze website bij stichting GymPOWER of dat laten doen door hun wettelijke vertegenwoordiger en/of sportclub (indien ze onder die vlag op beeld zijn vastgelegd) tegen vergoeding van de gemaakte onkosten, indien GymPOWER hiervoor akkoord heeft van de betrokken beeldmaker. Verzoeker dient zich te identificeren als de persoon op de foto of de wettelijke vertegenwoordiger dan wel van de verantwoordelijke sportclub c.q. accrediterende organisatie. Stichting GymPOWER en de onder haar vlag geaccrediteerde fotografen en videografen zijn (wettelijk) niet verplicht om zonder foto’s af te geven, aan de accrediterende organisatie, geportretteerde of wie ook. Dat recht wordt hierbij nadrukkelijk bedongen en voorbehouden.

De primeur van publicatie van beelden gemaakt tijdens verslaggeving op locatie onder persaccreditatie van GymPOWER wordt bedongen voor de media van Stichting GymPOWER. Voor beelden gemaakt tijdens interviews en dergelijke één op één situaties geldt exclusiviteit voor GymPOWER, alsook de AVG met betrekking tot het portretrecht. Beeldmakers kunnen na overleg met de sportredactie van stichting GymPOWER een beperkt aantal beelden uit de tijdens verslaggeving op locatie onder persaccreditatie van GymPOWER gemaakte serie, in hun portfolio opnemen, onder vermelding van de credits van de desbetreffende persaccreditatie, pas nadat deze foto’s aan de sportredactie van GymPOWER zijn geleverd en in hun geheel of een selectie ervan gepubliceerd zijn op de media van GymPOWER.

Nieuwsbeelden vallen onder het AVG-privacybeleid voor de pers en journalistiek, dat ruimer is dan voor privé personen en niet-journalistieke organisaties, waarbij voor het maken ervan de schriftelijk toegekende persaccreditatie voldoende is voor toestemming voor publicatie. Volgens de AVG-wetgeving voor pers en journalistiek  kan achteraf geen bezwaar tegen publicatie worden gemaakt door de geportretteerde, noch extra voorwaarden worden gesteld. Er rusten geen privacyrechten op, zoals het recht op vergetelheid. De organisatie die de persaccreditatie toekent is degene die verantwoordelijk is voor het maken van afspraken met de deelnemers en toeschouwers over hun portretrechten in verband met de verleende rechten in het kader van de persaccreditatie. Als een organisatie pers en journalisten toelaat tot een wedstrijd of evenement, kan die wedstrijd of dat evenement daardoor geen besloten karakter hebben. Indien door de organisatie met argumenten bekleed als onderdeel van de persaccreditatie persoonlijke verzoeken omtrent het maken van beelden vooraf, met redelijke gronden en schriftelijk aan de sportredactie van GymPOWER bekend worden gemaakt, neemt de Sportredactie deze in overweging, mits ze geen afbreuk doen aan de persvrijheid en het recht op informatie, vastgelegd in de desbetreffende wet- en regelgeving en de algemene voorwaarden van GymPOWER.

Na communicatie met verzoeker en verificatie of deze rechthebbende is en met akkoord van de betrokken beeldmaker, krijgt verzoeker een besloten link toegezonden van stichting GymPOWER waar de gepubliceerde beelden bekeken kunnen worden en indien gewenst gedownload tegen vergoeding van de kosten. Die kosten daarvan verschillen naar mate het doel, grootte en formaat. Bij misbruik of oneigenlijk c.q. ongeoorloofd gebruik van de op en in de media van stichting GymPOWER gepubliceerde beelden (foto- en video)beelden worden passende maatregelen genomen, de schade inclusief de volledige kosten per beeld in rekening gebracht en bij recidive een boete worden opgelegd tot p.m. per keer; kosten en boete in en buiten rechte te incasseren c.q. af te dwingen door stichting GymPOWER en/of haar juridische vertegenwoordigers.

In het nieuwe seizoen 2020/2021 zijn bovengenoemde afspraken en bepaling uit het beleid van stichting GymPOWER van kracht. Voor verzoeken en afhandelingen in de hiervoor liggende periode, zal naar de geest van bovengenoemde afspraken worden gehandeld. 

2020 © Stichting GymPOWER, bestuur en sportredactie. Alle rechten en weren voorbehoudend.