Reactie KNGU op vragen over ‘TURN!’

Reactie KNGU op vragen over ‘TURN!’

ROTTERDAM/BEEKBERGEN – Op zaterdag 28 september 2019 ging de film ‘TURN!’ – met het onthutsende onderschrift: “topsport zonder ouders is onmogelijk, met ouders vaak een ramp”-  in première tijdens het Nederlands Film Festival in Utrecht. De persoonlijke documentaire van ‘sportouder’ Esther Pardijs werd daar een aantal keer vertoond en is vervolgens op maandag 7 oktober 2019, op de avond dat het Nederlands herenturnteam op de WK in Stuttgart in actie kwam, uitgezonden op tv, op NPO2. Gymnastiekunie KNGU/DG reageerde in haar media met de visie zoals verwoord in het artikel op haar website ‘Turn! aanzet tot nadenken, wat veel vragen opwierp in de gymsportwereld.  Nu in media en andere openbare discussies het debat over ‘TURN!’ nog volop leeft, mag de nadere uitleg van de turnbond in deze context niet ontbreken.

GymPOWER ontving als nieuwsmedium veel reacties van voor-, mede- en tegenstanders op ‘TURN!’ en op de reactie van de KNGU, met als voornaamste vraag of de film een open discussie activeert of bij-effecten voor het imago van de turnsport oplevert en wat hierbij de verantwoordelijkheid is van sportbond KNGU.  Reacties zijn op de media van GymPOWER gepubliceerd o.a. in het artikel d.d. 12 oktober 2019 ‘Persoonlijke docu TURN! maakt veel los’. Een toelichting van de Gymnatiekunie ontbrak. In het kader van hoor en wederhoor heeft de sportredactie van GymPOWER op 14 oktober 2019 directeur Marieke van der Plas gemaild en gevraagd om de reactie van gymnastiekunie KNGU in de discussie die oplaaide naar aanleiding van de film en het standpunt van de turnbond zoals verwoord op haar website: “TURN! is een aanjager tot de dialoog met ouders en clubs.” De vragen werden op 18 oktober 2019 beantwoord via de mail door de Corporate Communicatieadviseur Carola Rietdijk. De ontvangen tekst met vraag en antwoord wordt hieronder letterlijk gepubliceerd.

N.B.: De visie van de KNGU zoals verwoord in haar onderstaande reactie wordt gepubliceerd op het nieuwsmedium van GymPOWER in het kader van hoor en wederhoor. Dit betekent niet dat de redactie van GymPOWER en/of haar verslaggevers deze reactie c.q. visie onderschrijven.

Screenshot uitzending Jeugdjournaal d.d. 7 oktober 2019

 

1. Als directeur van de KNGU heb je openbaar op je social media (Twitter) bericht blij te zijn met de speelfilm c.q. docu omdat deze goed is voor de dialoog in de sport. Is dat tevens ook een algemeen KNGU-standpunt en zo ja, waarom?
“De KNGU ziet Turn! als een waardevol praatstuk voor alle betrokkenen binnen de gymsport. Het is een uitgelezen kans om pedagogisch handelen verder te verankeren binnen de (gym)sportwereld. We zetten de documentaire de komende tijd in om een constructief gesprek aan te gaan met sporters, ouders, trainers, coaches en clubbestuurders, hoe we gezamenlijk een plezierig en veilig prestatieklimaat blijvend kunnen realiseren voor jonge sporters.”

2. Maakt de speelfilm c.q. docu ‘TURN!’ onderdeel uit van het VSK-beleid van de KNGU?
“Turn! is gemaakt door een onafhankelijke documentairemaker. Gezien de waarde van Turn! als praatstuk, is het zeker een verrijking van bijvoorbeeld scholing van ouders, clubbestuurders en trainers. Daarmee is de KNGU direct al begonnen tijdens het congres The Coach, het bijscholingsevent voor trainers en coaches. Ook is een aantal clubs actief betrokken bij hoe zij de documentaire kunnen inzetten in clubverband en wat daarvoor nodig is. We zijn nog in gesprek met de documentairemaker over verder (rechtenvrij) gebruik van de documentaire. Ook bij andere takken van sport is hiervoor interesse. Hierin trekt de KNGU samen op met NOC*NSF.”

3. Heeft de KNGU een aandeel gehad c.q. meegedacht in de totstandkoming en het script van de speelfilm c.q. docu ‘TURN!’?
“Nee, in de totstandkoming en het script van de documentaire heeft de KNGU géén rol gespeeld. Turn! is een individueel initiatief én persoonlijk verhaal van Esther Pardijs (documentairemaker en tevens turnouder) over complexe opvoeddilemma’s als topsportouder.”

4. De waarneming in een veel van reacties dat de speelfilm c.q. docu ‘TURN!’ via de persoonlijke visie van één ouder tevens filmmaker niet representatief kan zijn voor de algemene trainingssituatie bij Nederlandse gymclubs. Ziet de KNGU wel een algemeen beeld in deze speelfilm c.q. docu? Zo ja, welk?
“De KNGU maakt zich, met andere betrokkenen in de (gym)sportwereld, al langer sterk voor het pedagogisch versterken van het sportklimaat. Zo bereikte de KNGU via de VKSprogramma’s afgelopen jaren 700 clubs en zijn er veel goede activiteiten opgezet. Er is op veel plekken in de turnwereld volop aandacht voor plezier, saamhorigheid en pedagogisch verantwoord sporten, toch zijn we er nog niet. De documentaire Turn! bevestigt dit. Een beweging rondom pedagogisering kost tijd. Dat is ook de reden waarom we onlangs zijn gestart met de uitrol van het programma ‘Pedagogische visie’. Het gesprek met clubs over bijvoorbeeld hun rol in verantwoorde trainingssituaties en omgang met ouders maakt hier belangrijk onderdeel vanuit.

5. Het lijkt erop dat de discussie n.a.v. ‘TURN!’ nu gevoerd wordt in de media – louter gericht op nieuwswaarde – en in de clubs, buiten bereik van KNGU, haar bondsbestuur en de desbetreffende projectgroep. Hoe wil de KNGU de gymsport/maatschappelijke reactie daarop zelf beïnvloeden? Waaruit bestaat de verantwoordelijkheid van de KNGU nu m.b.t. deze film?
“Sommige beelden uit de documentaire Turn! zijn erg aangrijpend. Deze documentaire laat dan ook goed zien dat iedereen verantwoordelijk is voor het plezier en welzijn van het jonge sportende kind. Van ouders, trainers, coaches, clubbestuurders tot sportbond. De verantwoordelijkheid van de KNGU ligt bij het verder uitrollen van een pedagogisch sportklimaat binnen de gymsport en in het bijzonder binnen de clubs. Hier is de laatste jaren al op gestuurd en dit zal ook de komende jaren hoog op de agenda staan. Voorbeelden zijn het aanpassen van wedstrijdconcepten, het niet meer selecteren in de ‘oude vorm’ en bewustwording bij juryleden van hun pedagogische rol. Ook wordt er al actief ingezet op sportethiek en de pedagogische vaardigheden van trainers op alle niveaus.”

6. Gevreesd wordt dat de impact en de consequenties van ‘TURN!’ is: het weglopen van ouders (en sporters) bij goedlopende clubs met een veilig sportklimaat, klachten tegen trainers die prima functioneren en de versterking van een negatief imago van de gymsport(en). Hoe anticipeert de KNGU daarop?
“Uit recent onderzoek onder huidige turn(st)ers op alle niveaus blijkt, dat 83% ervaart dat de trainer ‘plezier boven winnen’ stelt. Ook wordt de sfeer tijdens wedstrijden met een 8 beoordeeld en de begeleiding door de trainer met maar liefst een 9. Er zijn talloze plekken in het land waar kinderen ontegenzeggelijk veel plezier beleven aan de turnsport. Dit zullen wij als bond ook nadrukkelijk blijven uitspreken en uitdragen. Een voorbeeld hiervan is de verkiezing ‘Trainer/coach van het Jaar’, waarbij trainers in het zonnetje worden gezet vanwege hun inzet voor sportplezier. De eerder genoemde aanpassingen zullen wij als bond verder doorvoeren, zodat op de plekken waar het pedagogisch beter kan, dit ook gaat gebeuren. De KNGU doet er alles aan om een positief beeld te laten zien van onze mooie gymsport(en). En daar hebben we de clubs en media hard bij nodig.

7. Hoe gaat de speelfilm c.q. docu ‘TURN!’ aansluiten op het coachingsbeleid en de trainerslicenties van de KNGU? Hoe worden hierop ouders voorgelicht?
“Tijdens het recente landelijk congres The Coach en de lopende bestuurdersbijeenkomsten ‘The Connection’ kwam een positief sportklimaat, net als afgelopen jaar, uitgebreid aan bod. Coaches en trainers zien het nut ervan in en merken dat het leuk is om hier bewust mee bezig te zijn. En dat het werkt. Maar het gaat niet vanzelf. Het vergt inzet en energie. Ook clubbestuurders onderstrepen het belang van dit thema. In de opleidingen en bijscholingen van de KNGU wordt al aandacht besteed aan de pedagogische aspecten voor trainers, coaches en assistenten. Met haar huidige pedagogische visie scherpt de KNGU dit verder aan. Fragmenten uit de documentaire Turn! kunnen, indien mogelijk, worden ingezet bij het aangeboden lesmateriaal. Daarnaast komt er voor de landelijke centra voor talentontwikkeling en topsport een aangescherpt toetsingskader over zaken zoals pedagogisch handelen en communicatie tussen ouders, coach/trainer en sporter. Voor ouders worden op de diverse KNGU-centra ouderbijeenkomsten georganiseerd. Via de Academie voor Sportkader worden ook verschillende scholingen aangeboden voor clubs en ouders. Daarnaast wordt het scholingsaanbod en instrumentarium de komende jaren uitgebreid in samenwerking met NOC*NSF. Zoals bijvoorbeeld iCoachKids op het vlak van jeugdsport en coachonderwijs.”

8. Hoe past de visie van de KNGU op de speelfilm c.q. docu ‘TURN!’ in de afgesproken sportakkoorden en het sportbeleid van sportkoepel NOC*NSF?
“Het programma ‘Pedagogische visie’ komt voort uit het Sportakkoord en sluit goed aan op de landelijke wens om de sport in het algemeen pedagogisch sterker te maken. Daarnaast is er een intensieve samenwerking met NOC*NSF en verschillende sportbonden om gezamenlijk naar dit vraagstuk te kijken. Op gemeentelijk niveau kunnen maatregelen voor een positief sportklimaat worden opgenomen in het lokale sportakkoord voor extra middelen. We roepen de KNGU-clubs op hier zoveel mogelijk gebruik van te maken. Of contact op te nemen met de KNGU voor vragen daarover.”

9. Zijn er andere filmprojecten die een relatie hebben met het KNGU-beleid voor een veiliger sportklimaat die dit jaar gaan uitkomen? Is de KNGU bekend met de film -GOUD- en heeft de KNGU daarover contact gehad met de producent?
“Of er nog meer filmprojecten lopen die een relatie hebben met het KNGU-beleid voor een veiliger sportklimaat is ons niet bekend. De documentaire Turn! gaat vooral over opvoeddilemma’s van ouders van talentvolle jonge turners, de invloed van ouders en de rol van de trainer. Dit is wat ons betreft een andere invalshoek dan de documentaire Goud, die gericht is op het WK-traject van de senioren hockeydames. De KNGU heeft hierover verder geen contact gehad met de producent. Dat neemt niet weg dat we het belangrijk vinden om van elkaars ervaringen te leren. De KNGU heeft goed contact met andere sportbonden/koepels waaronder de KNHB en NOC*NSF en zoekt indien mogelijk op alle terreinen van een veilig sportklimaat de samenwerking op. Zo wordt Turn! ook ingezet als praatstuk voor andere takken van (top)sport.”

Reacties op dit artikel kunnen of onder dit artikel of via het contactformulier op deze website gegeven worden. De redactie van GymPOWER behoudt zich nadrukkelijk het recht voor reacties die niet voldoen aan de normen en waarden van fatsoen te verwijderen en/of niet te publiceren op haar media. 

Copyright artikel © GymPOWER | Credit interviewvragen © Casper Beijn | Credit beelden: inzet screenshot website © DG/KNGU; screenshot uitzending © NOS Jeugdjournaal d.d. 7 oktober 2019; en poster © ‘TURN!/© Esther Pardijs

Sportredactie GymPOWER

Sportredactie GymPOWER

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.