Openbare verklaring Stichting GymPOWER over samenwerkingsverband met de KNGU

Openbare verklaring Stichting GymPOWER over samenwerkingsverband met de KNGU
Persfoto archief © GymPOWER | Fotograaf © Niels Santing: GymPOWER-VSK-infostand in Rotterdam Ahoy tijdens Fantastic Gymnastics 2015

Gezien de meldingen en vragen over het samenwerkingsverband dat Stichting GymPOWER met de KNGU had als (media)partner, waarbij tussen 2013 en 2018 vele vrijwilligers van onze organisatie zich hebben ingezet tijdens activiteiten en evenementen van de Nederlandse gymsportbond of in het bijzijn van bondsfunctionarissen en/of -medewerkers in het kader van het KNGU-project ‘Naar een veiliger sportklimaat’, van welke activiteiten ook door onze sportredactie verslag is gedaan op de media van GymPOWER Sportmagazine, verklaart het bestuur van Stichting GymPOWER het navolgende.

De missie van Stichting GymPOWER is sinds 2010 het objectief in beeld en onder de aandacht brengen van alle artistieke, acrobatische en gymnastische sporten in en buiten Nederland, alsook de onderlinge raakvlakken en cross-overs naar show, theater en circus. Daarom is er sinds 2010 tot op heden een onafhankelijk sportnieuwsmedium en haar sportredactie gefaciliteerd. Tijdens de verslaggeving zag en hoorde Team GymPOWER echter ook hoe het sportplezier, het positief coachen en de veiligheid binnen de sport door verschillende redenen in het gedrang kwam. We zagen de noodzaak om meer dan verslag te doen van actualiteiten, wedstrijden en shows alleen en kozen ervoor om een stap verder te gaan door aandacht te geven aan de noden in de sportwereld.

Team GymPOWER is daarom op talloze activiteiten, wedstrijden en sportevenementen geweest en heeft vele honderden interviews gedaan met betrokkenen in de sportwereld. Via infostands en andere activiteiten kwamen we met veel mensen uit alle lagen echt in gesprek over hoe zij de sportcultuur beleefden. Dat waren open en zinvolle gesprekken die een bijzonder maar ook dubbel beeld gaven, dat ons team steeds meer aan het denken zette hoe we naast het mooie van de sport ook de noodzaak aan verbetering in beeld konden brengen. Stichting GymPOWER zocht daarom contact en samenwerking met verschillende partijen binnen de sportwereld, van clubs en bonden tot aan sportkoepel NOC*NSF, om het bewerkstelligen van een positieve en veilige sportbeleving onder de aandacht te brengen. Er stapten ook steeds meer organisaties zelf op Stichting GymPOWER af met het verzoek tot samenwerking.

Logo KNGU-project Naar een veiliger sportklimaat 2013-2018

Zo kregen we begin 2013 een verzoek van de toenmalige Manager Communicatie & Marketing van de KNGU, Dagmar van Stiphout, om het project ‘Naar een veiliger sportklimaat’ (VSK) bij de turnbond onder de aandacht te helpen brengen. Het project, geïnitieerd door NOC*NSF, stond onder leiding van Henriët van der Weg van destijds Kaderopleidingen en vertrouwens(contact)persoon (VCP/VP) bij de KNGU. Er was een PR-bureau ingeschakeld door de KNGU, doch GymPOWER had zo’n groot bereik, netwerk en platform in de gymsportwereld opgebouwd en stond met zorgvuldig en duurzaam opgebouwd vertrouwen zo dichtbij de mensen op de praktijkvloer waar de KNGU moeilijk mee open in contact kwam, dat Van Stiphout en Van der Weg graag de krachten bundelden met GymPOWER om het voor de gymsport zo belangrijke nieuwe VSK-project en de noodzaak van VCP/VP’s in club en bond onder de aandacht te brengen en meer vertrouwen hiervoor te krijgen.

De insteek van de samenwerking leek ons helder, legitiem en een win-win-situatie voor sport en clubs, omdat de KNGU garandeerde dat GymPOWER en de bezochte clubs hierin onafhankelijk en objectief konden functioneren en bijdragen in het kader van het recht op persvrijheid en vrije meningsuiting. Een team vrijwilligers van Stichting GymPOWER zou op tour gaan en clubs bezoeken die ermee instemden om in de praktijk hun werkwijze, trainingsvisie en sportplezier te tonen. Van elk clubbezoek zou GymPOWER verslag doen, welk verslag ook op de mediakanalen van de KNGU zou worden gedeeld. Voorafgaand werd er door GymPOWER aan de te bezoeken club gevraagd of ze akkoord gingen of ook de VSK-projectleider c.q. VCP/VP van de KNGU met het team van Stichting GymPOWER mee kon komen, zodat ze kennis kon maken met de club en de club met haar en haar belangrijke functies. De ‘GymPOWER-clubtour’ die op deze leest werd geschoeid, leidde dan ook tot veel leuke activiteiten, acties en reportages.

Compilatie foto’s archief © GymPOWER | Fotografen © Bart Treuren, © Niels Santing, © Anna de Visser, © Therry da Silva en © Jeroen de Bruin: Beelden van de GymPOWER-stands en Clubtour 2015-2017 met als thema: ‘Naar meer coachingpower, sportplezier, jurypower, en respect voor een veiliger sportklimaat” bij KNGU Groot-NK-Weekends en Gymgala’s en bij KNGU-clubs

Daarnaast is dit samenwerkingsverband met de KNGU tussen 2013 en 2018 om een positieve cultuurverandering in de gymsportwereld te helpen promoten, ingebed in diverse activiteiten die Stichting GymPOWER heeft georganiseerd, al dan niet in samenwerking met de KNGU zelf of andere organisaties tijdens wedstrijden, toernooien, shows en andere evenementen: open podia en symposia, coachcongressen, deskundigenpanels en andere activiteiten. Zoals bijvoorbeeld de infostands tijdens Fantastic Gymnastics/DG The Finals in Rotterdam Ahoy, de KNGU-coachcongressen in Amsterdam en het Univé Gym Gala/DG A Touch of Gold in Topsportcentrum Almere c.q. Ziggodome. Hierbij moeten we aantekenen dat het ons opgevallen is dat we door de jaren heen juist vanuit de KNGU en diverse van haar functionarissen hierin steeds meer tegenwerking kregen.

Uit de vele intimiderende pogingen de GymPOWER-activiteiten te traineren, konden we niet anders dan concluderen dat de KNGU en haar vertegenwoordigers zelf kennelijk weinig op hadden met de boodschap over het ‘positief coachen met sportplezier in een veilig sportklimaat’, dat ons team vrijwilligers stond te promoten op de werkvloer en bij de kennis delende activiteiten, nota bene in samenwerking met de bond. De KNGU en haar vertegenwoordigers toonden ook steeds minder interesse ten opzichte van de verhalen en meldingen uit de gymsportwereld die GymPOWER optekende en aandroeg. Uiteindelijk was de opstelling dat ze bij de KNGU als enige wisten welke weg  zou leiden naar een betere communicatie met haar achterban en werd bij de bond gekozen voor een ‘professionelere insteek’, lees: met duurdere externe bureaus en partners. Direct gericht op social media activiteiten en vooral op de jongste sportbeoefenaars, met weinig oog voor ouderlijke verantwoordelijkheid en gericht op snelle en glimmende berichten.

Uit de vele meldingen en vragen die Stichting GymPOWER nu bereiken, lijkt het er op dat de KNGU en haar functionarissen, waaronder de VSK-projectleider c.q. VCP/VP, ten tijde van de samenwerkingsprojecten met GymPOWER tussen 2013 en 2018, – dus ook tijdens de GymPOWER-clubtour -, een andere agenda zou hebben gehad tijdens onze clubbezoeken, waarbij de KNGU een aantal ervan kennelijk benutte om meldingen van bij ons toen onbekende problemen en conflicten in het kader van het VSK-project en/of het werk als VCP/VP te kunnen afstrepen. Stichting GymPOWER is van de andere doelstellingen bij deze clubbezoeken nimmer op de hoogte gesteld door de KNGU en/of haar VCP/VP. We hebben ons aan de afgesproken insteek en werkwijze van de samenwerking gehouden. Team GymPOWER heeft haar eigen verslag- c.q. promotieplan gevolgd en heeft nimmer clubs benaderd in opdracht van de KNGU en/of haar VCP/VP. Indien we geweten hadden dat GymPOWER-activiteiten gebruikt zouden worden als onderdeel of evaluatie van VSK-verbetertrajecten van de KNGU en haar functionarissen, dan hadden we hier nooit aan meegewerkt.

Op adviezen en tips van clubs, ouders, coaches en juryleden voor een verbetering van het gymsportklimaat in het algemeen, die via de GymPOWER-activiteiten werden ingebracht, stelde de KNGU nauwelijks prijs. Van wat aan de bezochte clubs door de KNGU en/of haar VCP/VP verder werd meegedeeld of welke trajecten zij met clubs wilde gaan lopen, is niets aan Stichting GymPOWER medegedeeld. Bij de destijds bezochte clubs en trainers zou het onterechte beeld kunnen leven, dat Stichting GymPOWER op de hoogte was van de KNGU-VSK-trajecten, de (dubbele) agenda van haar VSK-projectleider c.q. VCP/VP ondersteunde of zelfs met haar hierin samenwerkte. Dat is beslist niet het geval geweest. De insteek van Stichting GymPOWER, zichtbaar in al onze activiteiten en publicaties, was en is bij te dragen tot bewustwording en in praktijk brengen van een cultuuromslag in de sportwereld, uitgaande van de ‘gympower’ van de bezochte clubs en de ervaringsdeskundigen op de praktijkvloer: de eigen kracht en inzichten qua positief coachen, sportplezier en veilig sporten. Je kunt van ieder wat leren! Ernstig is in deze dat door de opstelling van de KNGU en haar VSK-projectleider c.q. VCP/VP het vertrouwen van onze contacten en medewerkers is geschaad. Dat betreuren we ten zeerste en hierbij bieden wij hen dan ook onze excuses aan, omdat we te kort zijn geschoten door niet te hebben doorzien dat er een dubbele bodem was aan het samenwerkingsverband met de KNGU.

Eind 2017 beëindigde de VSK-projectleider c.q. VCP/VP van de KNGU de samenwerking vanuit het project ‘Naar een veiliger sportklimaat’, met een voor ons vage reden maar met grote instemming van Stichting GymPOWER omdat er niets gebeurde met de aanbevelingen die we vanuit de mensen op de praktijkvloer aan hebben gedragen sinds 2013.

Vanaf  begin 2018 is Stichting GymPOWER in haar activiteiten en via de verslaggeving van haar sportredactie tot op heden gestand blijven doen van initiatieven tot positief coachen, meer sportplezier en een veiliger sportklimaat. Tijdens de GymPOWER-inspiratiedag GymIT! eind juni 2018, de jubileumviering van Stichting GymPOWER die in het teken stond van een veilig sportklimaat, met onder andere journalistieke ‘pittige pitches’, VSK-bijscholingen van NOC*NSF, de presentatie van twee voormalige TeamNL-topturnsters over de toepassing van het Panopticum-principe van filosoof Jeremy Bentham voor koepelgevangenissen binnen de gymsportcultuur c.q. het topsportprogramma turnen dames, de première van de mobiele theatershow Flikflak van Annet Bremen (die door de innerlijke strijd van topturnster Wynn de ratrace van onze prestatiemaatschappij symboliseerde, waarin ook ouders en (sportende) kinderen een burn-out krijgen) en een speciale hulplijn naar de NOC*NSF-zorgverleners/VCP’s van het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN), bracht onthullingen aan het licht over grensoverschrijdend gedrag en intimidatie bij de KNGU en ook klachten en meldingen over misstanden waar kennelijk (nog) niets mee was gedaan door de KNGU.  De VCP/VP van de bond die daarbij aanwezig was en aan wie werd gevraagd in actie te komen, verbaasde alle aanwezigen en Stichting GymPOWER door met een nauwelijks serieus ‘We nemen het mee’, toen en ook daarna nooit meer in actie te komen in het belang van deze beschadigde sporters, trainers en ouders uit alle lagen en sporten bij de KNGU. Dit maakte ons duidelijk dat het veilig sportklimaat en een gezonde werkcultuur voor de KNGU kennelijk maar spel was, woorden die een portefeuille/project en inkomsten vertegenwoordigen, maar de bond geen echte aanzet gaf tot actie of verandering. Op onze vragen over de gang van zaken heeft de KNGU hieromtrent tot op heden geen antwoord gegeven. Stichting GymPOWER kan zich hier niet mee verenigen.

Van de zeven jaar waarin Stichting GymPOWER in gesprek was met mensen uit alle sporten en lagen bij de KNGU, zijn er veel contacten overgebleven die nog steeds hun vertrouwen stellen in de opzet en werkwijze van Stichting GymPOWER bij haar bijdragen tot een veiliger sportklimaat. Voor diegenen die alle huidige meldingen en verklaringen van de laatste tijd diep doet schokken, ook de (voormalige) vrijwilligers van Team GymPOWER, is deze verduidelijking wellicht onontbeerlijk. Van alles wat nu over de afgelopen jaren in de openbaarheid verschijnt, kan GymPOWER zich een consistent totaalbeeld vormen over heel veel van wat zich achter de schermen en in de burelen van de KNGU heeft afgespeeld en wat zich op de praktijkvloer van de gymsportwereld heeft voltrokken. Met bijna iedere betrokken sporter, coach en club hebben we interviews gedaan die in het kader van de huidige genoemde misstanden hun eigen begrip van de situatie opleveren. Ook met sporters, trainers, clubs en bondsfunctionarissen die nu zeggen dat zij geen slachtoffers of geen deel van het probleem zijn.

Stichting GymPOWER kan getuigen en onderschrijven dat het van het grootste belang is dat het bewustwordingsproces dat nu versneld op gang is gekomen over de gang van zaken bij de KNGU, die mensen reële schade heeft berokkend en nog steeds berokkent, dringend serieus genomen moet worden. Zeker nu ook toonaangevende professionals vanuit hun expertise ook een oproep daartoe doen. Het besluit van het KNGU-bondsbestuur op 29 juli 2020 om een echte pas op de plaats te maken leek een stap in de goede richting, maar dit werd amper een maand later teruggedraaid met een vastgelegd meerjarenplan van de KNGU-directie, dat gepresenteerd werd op de persconferentie van 1 september 2020. Het lijkt er op dat er alleen naar het topje van de ijsberg gekeken wordt en gezegd wordt dat er doorgevaren moet worden om niet nog meer slachtoffers te maken. Doch wie door de zeespiegel heen durft te kijken, zal zien dat tot op grote diepte een hele berg verstild en zwijgzaam leed drijft van alle andere keren dat de kapiteins op deze grote boot ondanks een aanvaring trachtten door te varen.

Stichting GymPOWER doet hierdoor een oproep aan de KNGU, indachtig de samenwerking tussen 2013 en 2018, haar zorgplicht voor haar leden om eerlijk, plezierig en veilig sporten in een gezonde cultuur bij clubs en bond gestand te doen en in het belang van de duizenden minderjarige en volwassen mensen onder haar hoede (topsporters, breedtesporters, trainers/coaches, juryleden, sportouders en andere begeleiders en supporters), de slachtoffers van misstanden dit keer echt serieus te nemen en een onafhankelijk onderzoek met een waarheidscommissie in te laten stellen naar haar eigen handelen en die van haar functionarissen. De wetenschap is er duidelijk over, een organisatie die zich de kans geeft om een veranderende organisatie te zijn, laat zich ook van buitenaf bekijken en geeft inspraak. Veranderen kunnen we niet alleen, maar we kunnen bij onszelf beginnen. Daar blijft Stichting GymPOWER voor gaan, ook na 1 september 2020 bij de start van het nieuwe sportseizoen.

Capelle aan den IJssel, 7 september 2020, Bestuur Stichting GymPOWER

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.