Oproep aan rijksoverheid voor onafhankelijk onderzoek naar DG/KNGU via petitie

Oproep aan rijksoverheid voor onafhankelijk onderzoek naar DG/KNGU via petitie

ROTTERDAM – Op de publicatie van de verklaring van Stichting GymPOWER – met betrekking tot het samenwerkingsverband met de KNGU tussen 2013 en 2018 – zijn er verschillende soorten reacties binnen gekomen bij onze redactie. Een aantal mensen geven aan sceptisch te zijn of er een cultuuromslag mogelijk is, vanwege twijfels over de huidige onderzoeken. Anderen geloven dat de huidige directie van de Dutch Gymnastics/KNGU (DG/KNGU) in deze te goeder trouw handelt dat er na het intern ingestelde onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag van trainers/coaches, maar ook van begeleiders, fysiotherapeuten, juryleden en anderen, er gewerkt kan worden aan oplossingen zodat voorkomen wordt dat het imago van de turnbond nog meer schade wordt berokkend. DG/KNGU en betrokken functionarissen reageerden zelf ook, al dan niet op vragen en op de verklaring. Er is vandaag een petitie ‘Stop misbruik in de turnsport’ gestart namens huidige en voormalige gymsporters, ouders, verzorgers, begeleiders, vrienden, fans en andere betrokkenen die de rijksoverheid verzoeken om “een onafhankelijk onderzoek te starten en DG/KNGU op non-actief te zetten tijdens dit onderzoek”. GymPOWER geeft indachtig haar belofte en in het kader van hoor en wederhoor iedere betrokkene de kans de eigen visie, opinie, ervaringen en handelingen toe te lichten op dit proces. We verdelen dit voor de leesbaarheid in verschillende artikelen. 

NB: Dit artikel kan schokkende fragmenten bevatten die, zonder de juiste begeleiding en nazorg, lezers van elke leeftijd, slachtoffers van en andere betrokkenen bij misstanden psychische schade kan berokkenen door de onverwerkte herinneringen en gevoelens die de beschreven ervaringen zouden kunnen oproepen. We raden aan om dit dan niet te lezen of hulp van een zorgprofessional in te schakelen.

Logo KNGU-project Naar een veiliger sportklimaat 2013-’17

Mensen die zich bij GymPOWER hebben gemeld met hun verklaring over de oorzaken van de misstanden in de gymsportwereld leggen uit: “Vertrouwens(contact)personen en de afhandeling van meld- en klachtprocedures horen betrouwbaar te zijn en zorgvuldig te worden gedaan. Dat moet geen theoretisch format zijn. Wat er boven water is gekomen door de verklaringen van een aantal sporters en trainers in het topturnen dames is maar het topje van deze kolossale ijsberg. Niet voor niets spreekt de KNGU zelf over de noodzaak van een pedagogische wasstraat voor een cultuuromslag in de gymsportwereld en roept de bond op tot het doen van meldingen. Doch daarbij blijft het handelen van DG/KNGU als organisatie of namens haar door haar functionarissen, in nauwe samenwerking met het CSVN, buiten schot, terwijl juist daarin veel is misgegaan en de bond moet weten dat daarin de oorzaak van de angst- en zwijgcultuur te vinden is.” Met name worden er door respondenten zorgen geuit over de wijze van afhandelen van meldingen en klachten bij DG/KNGU die weer in handen is gelegd van dezelfde (vertrouwens[contact]personen (VCP’s/VP/s) die dat hiervoor deden en hun collega’s die daarbij beoordelen of die meldingen alleen maar signalen zijn of onderzoekbaar zijn als klacht en/of deze geregistreerd worden. Daarbij wordt gewezen op de mogelijke belangenverstrengeling door de nauwe samenwerking met het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN) van NOC*NSF, waarbij er op grote schaal gespecificeerde persoonsgegevens verzameld worden en in haar digitale Case Management Systeem Sport (CMSS) worden opgeslagen met het doel mensen te volgen in hun traject in de sportwereld.

Klokkenluiders, slachtoffers, verdachten en daders volgen via digitaal systeem CMSS

De vele melders die twijfelen of ze weer een verklaring gaan afleggen over de feiten waar ze getuige van waren, leggen – opmerkelijk genoeg – apart van elkaar aan GymPOWER het volgende uit. “Als dezelfde personen die voorheen klachten en meldingen (niet) behandelden de touwtjes in handen houden over wat er nu gebeurt met diezelfde dossiers en er dezelfde belangen blijven spelen waardoor ze in het verleden onbehandeld bleven en de misstanden en problemen bij DG/KNGU bleven bestaan, dan kan de oorzaak daarvan niet ontdekt en niet aangepakt worden. Alle goede wil ten spijt en hoeveel onderzoeken er ook ingesteld worden. Hoe wil je dat serieus voor elkaar krijgen als het patroon in de werk- en handelswijze niet onderkend en niet doorbroken wordt?!” Net zoals ze de trainers van het KNGU-topsportprogramma gevraagd hebben om een stap opzij te doen om een onafhankelijk en objectief onderzoek in te kunnen stellen, zouden de DG/KNGU en het CSVN van NOC*NSF het goede voorbeeld moeten geven door zelf maar ook hun functionarissen die klachten en meldingen afhandelden een stap opzij te (laten) zetten, om zich ook te onderwerpen aan het onderzoek naar het patroon in de handelswijze met betrekking tot gemelde ernstige misstanden waaronder zedendelicten en andere strafbare feiten die onvoldoende of niet behandeld bleven tot op heden, beamen alle melders bij GymPOWER.

Daarin is namelijk de oorzaak te vinden waarom ondanks alle projecten, onderzoeken en andere acties voor een veilig sportklimaat in de afgelopen tien jaar er nog steeds een angst-, zwijg en doofpotcultuur heerst in de gymsportwereld, waarin er heel veel gebeurt en gebeurd is maar mensen niets durven zeggen over de misstanden en de schade die daarmee berokkend is, kan blijven doorwoekeren.” De melders wijzen er op dat de kracht van de gymsport juist ook de zwakte ervan is als het misgaat. “Iedereen kent iedereen in ons wereldje. Dat is ook de makke, het is ‘ouwe jongens krentenbrood’ in positieve en negatieve zin. We zijn één grote familie en vriendenkring, in alles, en velen van ons blijven er ook een groot deel van ons leven in hangen. Iedereen kent elkaar op de één of andere manier. Maar als is het wel zo dat, alhoewel er bij de gymsportwereld jaarlijks meer dan een miljoen mensen betrokken zijn (doordat elke sporter een hecht team supporters en begeleiders om zich heen heeft waarvan een groot deel jonge mensen tussen 0 en 30 jaar, de periode in je leven waarin je je identiteit en bestaan op aarde vorm geeft) en er in de kleine top miljoenen euro’s in omgaan, maar er werken wel de slechtst betaalde lesgevers van Nederland waarbij er aan de pedagogiek en de didactiek ook nog veel aan valt te sleutelen.”

Pedagogische wasstraat en cultuuromslag mogelijk door verandering in handelswijze 

Persfoto archief © GymPOWER | Naam fotograaf niet vermeld

“Van der Plas en al die andere pedagogen bij DG/KNGU en CSVN zouden moeten weten dat een verandering daarin, de beoogde pedagogische wasstraat voor de zo gewenste cultuuromslag, niet uit de lucht komt vallen en niet bewerkstelligd kan worden door de dingen te laten zoals die nu zijn en gaan. Menselijke fouten in het verleden, moeten ook aangepakt worden, maar verander dan ook het systeem dat dit mogelijk maakte zodat we nu niet dezelfde fouten blijven herhalen en laten gebeuren. Als je echt een lans wil breken voor de gymsport, ‘grow up!’ en pak de koe bij de horens.” De melder in kwestie is zelf sporter en trainer geweest, maar heeft intussen zijn heil in een ander beroep gezocht. “Investeer in kwalitatieve verbetering van de opleidingen tot trainer/coach, jurylid, choreografen en clubmanagers. Dat is vaak een wassen neus bij de bond of in het beroepsonderwijs. Die functies worden nu als deeltaken uitgevoerd in hun vrije tijd door vrijwilligers, ouders, familieleden en jonge sporters zonder levenservaring, vaak zonder een gedegen (pedagogische en didactische) opleiding daartoe die vaak hun best doen, maar al te vaak ook kritiekloos hetzelfde systeem nabootsen waarin ze opgegroeid en opgeleid zijn, omdat ze niet anders kennen en niet anders durven. Zorg voor een betere marktconforme salariëring en arbeidspositie voor ze. Er stoppen zoveel goede trainers en coaches om die reden. Ook de sporters die de potentie hebben dat te worden.”

De melder denkt dat deze oplossing de status van de gymsporten in de maatschappij zal verhogen, maar ook de objectiviteit en professionaliteit hoe er getraind en gecoacht wordt in de gymsporten. “Dat verbetert ook gelijk de sportbeoefening en -beleving en de cultuur in de gymsportwereld. Dan kun je als bond en club eisen stellen aan het sportaanbod en als je dat dan ook doet krijg je ook gezonde concurrentie en progressie. Als ze dat voor elkaar kunnen krijgen in de dans- en fitssportwereld en in andere sportbonden, waarom dan niet in de gymsportwereld?” Wat voor andere prioriteiten kan de KNGU hebben met het innen van miljoenen aan contributie van circa 300.000 leden, naast het binnenhalen van subsidies, fondsen en sponsorcontracten, vraagt hij zich af. “Ze moeten bij de KNGU heel snel hun bedrijfsplan gaan aanpassen. Je bestaat als bond om voor je leden te zorgen en voor ze op te komen, niet omgekeerd. De KNGU heeft m.i. als sportbond een zorgplicht voor haar clubs en sporters en alle betrokken begeleiders, die met hun inspanningen en (financiële) bijdragen zorgen voor het bestaan en ter meerdere glorie van de bond. Die aansprakelijkheid kan de bond niet afschuiven op de eigen verantwoording van clubbesturen, trainers en sporters.” Het duizelt je als journalist als je nu met mensen praat, bronnen onderzoekt en stukken verifieert om te kunnen nagaan over welke misstanden het hier gaat en of er een patroon te ontdekken is waardoor de noodzaak tot een cultuuromslag en een pedagogische wasstraat zo dringend nodig is zoals veel mensen zeggen maar ook DG/KNGU zelf roept. In hoeverre DG/KNGU en het CSVN van NOC*NSF hierin zijn opgetreden is het onderzoeken waard, maar of ze dat zelf moeten doen, lijkt niet voor de hand liggend omdat je de slager z’n eigen vlees niet kan laten keuren, zeker niet in deze gevoelige kwesties.

Marktconforme salariëring en betere arbeidspositie voor kwalitatieve sportbeoefening

Een andere melder bij GymPOWER geeft het volgende aan:  “Het ‘onderzoeken’ van misstanden lijkt nu meer op een politiek belangenspel en rookgordijn om de boel te sussen en de schade te beperken voor de bond. Als  je de gymsportwereld echt kent, kun je het bijna niet serieus bedoelen dat je met een wetenschappelijk onderzoek de cultuur gaat veranderen. IJdele hoop want iedereen weet wel wat er gebeurt in het wereldje, maar het is een ongeschreven regel: dop je eigen boontjes en bemoei je vooral niet met anderen, hoeveel schade ze ook oplopen. Klokken luiden doe je in de kerk, in de sportwereld is dat ‘not done’. Kritisch, objectief, onafhankelijk denken en doen, wordt niet op prijs gesteld. Je valt de hiërarchie niet openlijk aan of af, want dan tast je het wezen van de gymsport aan. Dat word je met de paplepel ingegoten, zodra je een stap in de gymsportwereld zet: wie een trede hoger zit in de voedselketen moet je respecteren en zeker geen problemen mee zoeken. Uiteindelijk kom je elkaar ook weer tegen in dit kleine wereldje. Je kan elkaar nog nodig hebben op korte of lange termijn en je weet nooit wie zelf of wiens vriend(in) of familielid een machtspositie heeft of krijgt binnen de KNGU- of NOC*NSF-wereld. Ook al zou je naar een andere soort (studenten)sport overstappen, dan nog kunnen ze je dwarsbomen in je sportcarrière omdat je ooit wat durfde te zeggen, want ook sportbobo’s stappen makkelijk over en zitten overal aan de touwtjes te trekken: bij andere sportbonden, bij de nationale sportkoepel maar ook internationaal. Met het dit jaar in gang gezet digitaal CMSS-volgsysteem van het CSVN, dat alleen door de directie van de sportbonden te raadplegen is, is dat helemaal een probleem. Dan weet iedereen wie wat gezegd en gedaan heeft en dan ben je als klokkenluider ten dode opgeschreven in de sportwereld. De dag dat ik iemand spreek die misstanden bij de KNGU en het CVSN heeft gemeld en niet zelf of via via genadeloos is teruggepakt, dan ben ik de eerste die zich meldt met mijn verhaal, volledig in beeld en met naam en voornaam.”

In een interview dat gepubliceerd is op de website van Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN) van NOC*NSF vertelt Van der Weg hoe ze de invulling van haar functie en werk als vertrouwenscontactpersoon (VCP) bij DG/KNGU ziet. Daarbij legde Van der Weg uit dat ze bestuursleden, trainers en ouders van clubs helpt om te handelen tegen grensoverschrijdend gedrag, maar zeker niet een kant kiest. “Je wordt gebeld, hoort iemands verhaal aan en bespreekt welke mogelijkheden diegene heeft om een situatie op te lossen” Problemen direct oplossen is eigenlijk niet je rol, vindt ze. “Een VCP moet onpartijdig blijven en het [club]bestuur stimuleren om een incident zelf op te lossen. Zo voorkom je ook dat je als VCP in de ogen van een bestuur het ‘afvoerputje’ voor lastige zaken wordt.” Van der Weg is naast VSK-projectleider, coördinator clubvrijwilligers en VCP/VP bij DG/KNGU en diverse clubs, ook trajectcoach en VSK/VCP-trainer bij de Academie voor Sportkader van NOC*NSF. Van der Weg: “Besturen trekken vaak mensen aan die zorgverlener zijn, zoals een psycholoog of een huisarts, maar die moet je niet per se hebben. Een goede VCP kan goed luisteren, is empathisch, kan goed doorvragen en beschikt over een overzicht van de mogelijkheden die een sporter, trainer of bestuurslid kan doorlopen om grensoverschrijdend gedrag te stoppen.” Ook trainers kunnen een training bij Van der Weg volgen over het herkennen en voorkomen van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Hierin zorgt Van der Weg ervoor dat trainers zich bewust worden van het grijze gebied tussen veilig en grensoverschrijdend gedrag, zodat ze beter kunnen inschatten wanneer ze moeten optreden. En wat ze moeten doen als gedrag niet acceptabel is. Aldus het artikel op de website van CVSN. Bij de uitleg van de vertrouwenspersoon op die website luidt de taak net anders: ‘Je krijgt persoonlijk begeleiding, maar behoudt zelf de regie. De vertrouwenspersoon luistert, helpt je je verhaal op een rij te zetten en kan inschatten of je juridisch advies nodig hebt. De vertrouwenspersoon kent de regels in je sport en weet welke wegen je kunt bewandelen om hulp te krijgen en je recht te halen in en buiten de sportwereld.

Vertrouwenspersoon kiest kant maar VCP wil geen afvoerpuntje voor lastige zaken zijn

Zoals hoe je een klacht kan indienen bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR) of de tuchtcommissies van de sportbond waarbij je hoort of bij externe instanties. De vertrouwenspersoon kiest kant, is er alleen voor jou en kan mee gaan naar afspraken en kan je doorverwijzen naar een hulpverlener of arts. Je krijgt persoonlijk begeleiding, maar hebt zelf de regie.” Vanaf begin 2020 heeft het Ministerie van Justitie en Veiligheid de campagne gestart ‘Wat kan mij helpen’ om mensen te motiveren na het ervaren van grensoverschrijdend gedrag – qua nare en ongewenste seksuele ervaringen – zo snel mogelijk professionele hulp te zoeken en het incident te melden. Hiervoor is opvallend genoeg voor de sportwereld het misbruikverhaal van turnster Tara gefilmd in de turnhal van het SKWA in Hoofddorp. DG/KNGU die aangeeft op haar website dat dit een fictief verhaal is van een fictieve turnster, heeft ingehaakt op deze campagne door elke gymsportclub onder haar vleugels nadrukkelijk aan te raden een vertrouwenscontactpersoon aan te stellen dat opgeleid wordt bij het Centrum Veilige Sport Nederland (CSVN) en contact op te nemen met de vertrouwenscontactpersoon (VCP) van de DG/KNGU: “Zij kan vragen beantwoorden over de VCP-opleiding, de functie van de VCP binnen de vereniging, maar ook als VCP optreden als je haar nodig hebt.” 

Vertrouwens(contact)persoon van DG/KNGU Van der Weg reageerde twee keer tijdens haar vakantie kort op de verklaring van Stichting GymPOWER en oproep aan de KNGU, maar beperkte zich tot een persoonlijke reactie. Op Facebook: “Juist door onze samenwerking en de bewustwording duidelijk te maken aan onze leden wat nu VSK is, zijn we gekomen tot waar we nu zijn. Eindelijk wordt er gemeld en is na jaren de regelgeving en de KNGU ook zover dat we er iets mee kunnen. Ik ben er trots op. Jammer dat ik een ander gevoel krijg bij jullie bericht en de foto waar ik overduidelijk opsta […] Wellicht is het verstandig om eens met elkaar af te spreken zodat we naar elkaar het één en ander kunnen verduidelijken en uit kunnen spreken. Op het moment ben ik nog met vakantie maar ik maak graag een afspraak met je.” Gezien de hele context van deze situatie waarbij ‘een goed gesprek in Beekbergen’ in vele verklaringen over de misstanden bij DG/KNGU gemeld is als onderdeel van het doen verzanden van kritiek, meldingen en klachten, beraadt bestuur en team van Stichting GymPOWER zich of het zin heeft om in te gaan op deze uitnodiging. Er zijn door GymPOWER eerder nadere vragen via mail gesteld aan de vertrouwenscontactpersoon/personen van DG/KNGU, waar niet op ingegaan is toen het nog liep. Ook nu is het wachten op een inhoudelijke schriftelijke reactie c.q. uitleg.

Onderzoek van Prof Mr Olfers richt zich op bepalen van het dader- en slachtofferprofiel

Op de vragen van GymPOWER uit juli en augustus aan DG/KNGU kwamen er d.d. 14 september 2020 over deze kwestie weer een aantal antwoorden binnen via persvoorlichter Gaby Haverkamp die verduidelijking geven over de lopende onderzoeken. “De algemene enquête die clubtrainers in juli via mail toegestuurd kregen [via Marieke Reitsma van het Mulierinstituut-RedGP] om in te vullen, was een losstaand onderzoek dat hoort bij het project ‘Pedagogische visie’, het project dat DG/KNGU kennelijk samen met de KNVB is gestart in september 2019. Hierin zijn sporters en trainers/coaches bevraagd. Hierover zullen we t.z.t. communiceren.” Los van het (tuchtrechtelijk) onderzoek bij het Instituut Sportrechtspraak van het NOC*NSF naar de trainersstaf van het KNGU-topsportprogramma turnen dames en naast de mogelijkheid om meldingen en klachten te doen bij de DG/KNGU en het CSVN, vertrouwens(contact)persoon van DG/KNGU (Henriët van der Weg) en haar waarnemers van het CSVN Monique Streefkerk en Maaike Pekelharing, is er onder leiding van Prof Mr Marjan Olfers op 1 september 2020 een wetenschappelijk onderzoek gestart.

Haverkamp schrijft in de mail namens DG/KNGU: “Dit onderzoek gaat om alle disciplines, dames en heren, alle leeftijden en niveaus. Bovendien richt het onderzoek zich op alle betrokkenen, het gaat dus niet alleen om grensoverschrijdend gedrag van trainers/coaches, maar ook van begeleiders, fysiotherapeuten, juryleden, et cetera. Het onderzoek richt zich op het in kaart brengen van de aard, omvang en aanpak van grensoverschrijdend gedrag in zowel top- als breedtesport, onder minderjarigen en bij volwassen in alle gymsport disciplines. Hierbij wordt gekeken naar alle verschijningsvormen van grensoverschrijdend gedrag (discriminatie, intimidatie en misbruik). Bovendien wordt het dader- en slachtofferprofiel bepaald, het onderzoek richt zich dus niet alleen op trainers/coaches als mogelijke daders maar ook op mede-sporters, begeleiders, juryleden etc. Bovendien proberen de onderzoekers te duiden of grensoverschrijdend gedrag te verklaren is door een bepaalde heersende cultuur binnen de gymsport. De onderzoeksvraag is veelomvattend en wordt daarom via vier verschillende onderzoeksmethoden beantwoord:

 1. Deskresearch: onderzoeksrapporten, beleidsnota’s, visie documenten, tucht- en strafrechtzaken etc. worden bestudeerd om scherp te krijgen wat reeds bekend is over de problematiek en welke maatregelen daaromtrent zijn. Op deze manier maken de onderzoekers inzichtelijk hoe de KNGU heeft geacteerd om de sport veiliger te maken.
 2. Onderzoek in (semi-) topsport 2013-2020: via vragenlijsten en interviews rapporteren (ex-) sporters over hun ervaringen met grensoverschrijdend gedrag. Dit onderzoek wordt uitgevoerd onder alle wedstrijddisciplines.
 3. Onderzoek in de breedtesport 2020: via vragenlijsten en interviews rapporteren huidige breedtesporters van alle disciplines en niveaus over hun ervaringen met grensoverschrijdend gedrag. Gezien de omvang van deze doelgroep wordt hier een steekproef van 6000 sporters benaderd.
 4. Onderzoek onder sporters van voor 2013: we bieden sporters die voor 2013 gestopt zijn de mogelijkheid om hun verhalen en ervaringen te delen via vragenlijsten en interviews.

In aanvulling op bovenstaande worden interviews gehouden met trainers/coaches, (oud)bestuurders, medewerkers en experts om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van sport- en trainingscultuur, grensoverschrijdend gedrag en de aanpak daar van door de jaren heen. Het onderzoeksrapport zal zich, naast het rapporteren van de bevindingen, richten op het geven van (beleids-) aanbevelingen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en tegen te gaan.”

Doel fusie tot KNGU was om goede aanvulling te zijn in de strijd tegen bewegingsarmoede

Tot nu toe heeft niemand bij GymPOWER verklaard zich bij de meldingsprocedure(s) van DG/KNGU wel serieus genomen te hebben gevoeld of dat de situatie uiteindelijk op een professionele en objectieve manier is opgelost met de juiste maatregelen. In het GYMmagazine van de KNGU werd tot zijn verdwijning in 2012 regelmatig melding gedaan van behandelde zaken door de de tuchtcommissie van DG/KNGU waarbij de tuchtcommissie herhaaldelijk de uitspraken moest overrulen, er vaak genoeg niets werd aangetoond of dingen juist onnodig bleken opgeblazen. Het was voor leden via het verplichte abonnement van elk clubbestuur wel ter lering openlijk raadpleegbaar. Vanaf 2012 sloot de gymsportbond zich aan bij NOC*NSF  bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR), waarna de inhoud van zaken en uitspraken achter slot en grendel verdwenen, al helemaal met de AVG als extra stok achter de deur. De misstanden lijken zich echter te hebben voortgesleept van generatie op generatie, in de topsport maar ook in wat nu ‘semi-topsport’, breedtesport en recreatiesport heet. Volgens Frans Koffrie, de eerste voorzitter van DG/KNGU die tien jaar lang (tussen 1999 en 2009) de scepter zwaaide in Beekbergen en onder wiens leiding de lang onmogelijk geachte fusie van gymsportbonden na veertig jaar discussie en grote druk van NOC*NSF alsnog gerealiseerd werd, wilde de KNGU (zonder de Engelse toevoeging ‘Dutch Gymnastics’ nog) in de nieuwe eeuw het verschil maken als (indertijd) derde grootste sportorganisatie van Nederland. In een interview in Trouw in december 1998 legde Koffrie uit: “Wij willen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid niet ontlopen. Wij denken dat we met onze kennis en infrastructuur een goede aanvulling kunnen zijn in de strijd tegen de toenemende bewegingsarmoede onder jeugd en volwassenen.”

Petitie ‘Stop misbruik in de turnsport en zet de KNGU op non-actief tijdens het onderzoek’

Klik op het plaatje voor de link naar de petitie ‘Stop misbruik in de turnsport’

Het is te hopen dat de huidige generatie bestuurders in Beekbergen dat doel nog steeds voor ogen heeft. Vooral nu er heel veel mensen in de hele gymsportwereld wakker worden geschud en DG/KNGU vragen ook om hun bijdrage vragen om de cultuur en het klimaat in hun sport ten goede te kunnen veranderen door een stap op zij te doen.

Er is op de petitie ‘Stop misbruik in de turnsport’ gestart, op initiatief van oud-topturnsters Verona van de Leur, Mayra Kroonen, Stephanie Tijmes, Loes Linders, Anouk Jong en Lizanne Jong: “Er is in de turnsport al jarenlang sprake van grensoverschrijdend gedrag. De turnbond KNGU is een onderzoek gestart, maar daarbij wordt niet naar het functioneren van de KNGU gekeken. De uitkomst van het onderzoek zal enkel bestaan uit aanbevelingen, waarmee de KNGU zelf bepaalt wat ze gaan doen.”

De petitie wordt gedaan namens huidige en voormalige gymsporters, ouders, verzorgers, begeleiders, vrienden, fans en andere betrokkenen die

constateren:

 • Grensoverschrijdend gedrag in de turnsport, al meer dan 30 jaar lang
 • Honderden slachtoffers van kindermishandeling
 • De KNGU is en was op de hoogte van de misstanden die plaatsvonden onder hun verantwoordelijkheid
 • De KNGU kijkt steeds weg, doen niks met meldingen
 • Onderzoeksrapporten en klachtdossiers zijn verdwenen
 • Prestaties zijn voor de KNGU belangrijker dan het welzijn en de veiligheid van hun sporters

en verzoeken:

 • De Rijksoverheid een onafhankelijk onderzoek te starten naar de KNGU, waarbij kritisch wordt gekeken naar het functioneren en de rol van deze sportbond, in heden en verleden. Onderzoek moet uitgevoerd worden door team van experts, met o.a. specialisten kindermishandeling en topsportdeskundigen
 • Dat het onderzoek resulteert in een veilig sportklimaat
 • De KNGU op non-actief tijdens het onderzoek
 • Specialistische nazorg voor slachtoffers.

Wat de melders van misstanden bij DG/KNGU betreft die GymPOWER heeft gesproken en deze petitie onderschrijven, wordt beaamd dat er onderzoek ingesteld zou moeten worden door een onafhankelijke commissie van professionele experts, gespecialiseerd in alle relevante vakgebieden, die geen banden hebben met het Centrum Veilige Sport Nederland van NOC*NSF en DG/KNGU en de vertrouwenscontactpersonen en/of functionarissen die bij de DG/KNGU gewerkt hebben c.q. nog werken en verantwoordelijk zijn voor het beleid en handelswijze in de afgelopen dertig jaar, met name en juist bij het aanhoren en afhandelen van meldingen en klachten over misstanden die in al die decennia zijn blijven bestaan. Inmiddels staat de teller na vier dagen op 750+ handtekeningen voor deze petitie aan de Nederlandse Rijksoverheid. De einddatum is gesteld op 1 oktober 2020. Er zijn 14.000 handtekeningen nodig om van de petitie ook een burgerinitiatief te maken die dan wettelijk geagendeerd moet worden door de Tweede Kamer. Opvallend is dat er een groot aantal handtekeningen zonder vermelding van naam en plaats worden gezet. Dat onderschrijft één van de oorzaken die volgens alle betrokkenen – inclusief de bond zelf – de misstanden bij DG/KNGU heeft doen ontstaan en overeind houdt: de oorverdovende stilte in de angst-, zwijg- en doofpotcultuur bij DG/KNGU uit angst voor repercussies voor hun eigen sportcarrière en/of (trainers)baan en/of maatschappelijk leven, of die van hun kinderen, familieleden en club/teamgenoten. Meer informatie over de petitie  is te vinden op de Facebooknieuws-pagina en andere social media van ‘Stop misbruik in turnsport’.

Artikel © GymPOWER | Credit tekst © Therry da Silva | Credits beelden/beeldcitaten: coverfoto @ campagne ‘Wat kan mij helpen’ © Ministerie van Justitie en Veiligheid | Logo Project ‘Naar een veiliger sportklimaat’ 2013-3018 © KNGU | Persfoto archief © GymPOWER | Naam fotograaf niet vermeld (foto lege turnhal) | Logo social media & Petitie.nl © ‘Stop misbruik in turnsport’ |

Sportredactie GymPOWER

Sportredactie GymPOWER

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.